Τομείς Εξειδίκευσης

 

 •  Κατασκευαστικό Δίκαιο
 •  Ακίνητα:  έλεγχος τίτλων, συμβάσεις ανάπτυξης ακινήτων, τουριστικά- βιομηχανικά ακίνητα, χρηματοδοτήσεις ακινήτων, άδειες από δασικές και αρχαιολογικές αρχές
 • Δημόσιες Συμβάσεις: διαγωνισμοί - συμβάσεις μελετών, έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών- εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, ΣΔΙΤ, συμβάσεις FIDIC
 • Συμβάσεις Παραχώρησης
 • Συμβάσεις στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, στις μεταφορές & στις ταχυδρομικές υπηρεσίες
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος
 • Δημόσια διοίκηση, διοικητικές διαφορές, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Συμβάσεις
 • Δικαστήρια, Διαιτησίες, Διαμεσολαβήσεις
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Κρατικές Ενισχύσεις
 • Εκπροσώπηση ενώπιον των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράσταση ενώπιον των κοινοτικών δικαστηρίων
 • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: σύνταξη προσφυγών, παρακολούθηση και παράσταση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)