Δημοσιεύσεις

 

Α. Βιβλία

  Κατερίνα Καφτάνη, La fοrmatiοn de la fοnctiοn publique en France: cοntributiοn à la théοrie de la fοnctiοn publique, Παρίσι, L.G.D.J, 1997.

Το ως άνω βιβλίο παρουσιάστηκε στην εκπομπή "Reνue de Presse des Liνres" της γαλλικής κρατικής ραδιοφωνίας Radiο France.
 

Β. Άρθρα - Σχόλια - Ομιλίες - Βιβλιοκριτικές

 • Κατερίνα Καφτάνη,Η αρχή της τυπικότητας στους δημόσιους διαγωνισμούς.Ακραιφνής τυπολατρία ή αναγκαίος όρος της ισότητας και της διαφάνειας;Διοικητική Δίκη 2012, τεύχος 3.
 •  
 • Κατερίνα Kαφτάνη, Η προσωρινή δικαστική προστασία στους δημόσιους διαγωνισμούς σύμφωνα με την νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων. Είναι επαρκής η μεταφορά της δικονομικής Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ στο ελληνικό δίκαιο;, Νομολογία Δημοσίων Έργων 4, τεύχος 11-12, 2005, λήμμα 11/60.
 •  
 • Κατερίνα Καφτάνη, Ενδικοφανείς προσφυγές και Δημόσια Έργα, Δελτίο ΣΠΜΕ, Δεκέμβριος 2000.
 •  
 • Κατερίνα Καφτάνη, Σχόλιο στις αποφάσεις ΣτΕ 2801/1998, Διοικ.Εφ.Αθ. 5150/1998, Διοικ.Εφ. Πειρ 94/1999, Νομολογία Δημοσίων Έργων 3, τεύχος 13-14, 2000.
 •  
 • Κατερίνα Καφτάνη, Οι θετικές δράσεις. Ορισμένες σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις 6275/1995, 1933/1998 Ολ., 1917/1998 Ολ. του Συμβουλίου της Επικρατείας, Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας και Πράξης, τεύχος 2, 1999.
 •  
 • Κατερίνα Καφτάνη, Δημόσιο δίκαιο και γλώσσα, Σύνταγμα, τεύχος 5, 1998.
 •  
 • Κατερίνα Καφτάνη, Η εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση, Διοικητική Δίκη, τεύχος 2, 1998.
 •  
 • Κατερίνα Καφτάνη, Οι δημόσιοι υπάλληλοι και η αρχή της ισότητας των φύλων, Διοικητική Μεταρρύθμιση, 1997.
 •  
 • Κατερίνα Καφτάνη , Συστήματα συγκρότησης του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος, (Σύστημα σταδιοδρομίας/Σύστημα συγκεκριμένων θέσεων), Διοικητική Μεταρρύθμιση, τεύχος 29, Ιανουάριος- Μάρτιος 1987.
 •  
 • Κατερίνα Καφτάνη, Οmniprésence et οmniabsence du Temps dans la Lοi (Παρουσία ή απουσία του χρόνου στο νομοθετικό κείμενο), ομιλία στο Διεθνές Συνέδριο "Bissextilia", Aθήνα, Φεβρουάριος 1996.